TIP - HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

Akademik Kadro
Genel Bilgiler
Araştırma Alan ve Olanakları
Lisansüstü Eğitim Programları
Doktora DersleriAKADEMİK KADRO


Prof. Dr. Necla TUGAY AYTEKİN (Anabilim Dalı Başkanı): M.D., İstanbul Üniversitesi; Halk Sağlığı Uzmanlığı, Uludağ Üniversitesi.
Prof.Dr. Kayıhan PALA:  M.D., Ph.D., Uludağ Üniversitesi.
Doç. Dr. Emel İRGİL: M.D. , Halk Sağlığı Uzmanlığı, Uludağ Üniversitesi.

Yrd. Doç. Dr. Nalan AKIŞ: M. D., Halk Sağlığı Uzmanlığı, Uludağ Üniversitesi.

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN: M.D., Ph.D., Uludağ Üniversitesi.

Uz. Dr. Harika GERÇEK: M.D., Ph.D., Uludağ Üniversitesi.

GENEL BİLGİLER

Halk Sağlığı Anabilim Dalı, lisansüstü eğitim çerçevesinde Halk Sağlığı doktora eğitimi verir. Halk Sağlığı Anabilim Dalı�nda doktora eğitimini bitiren öğrenciler Halk Sağlığı Doktoru (Ph. D.) unvanını alırlar. Doktora eğitimi sırasında temel Halk Sağlığı bilgilerinin edinmelerinin yanı sıra, öğrencilerin dünyada ve Türkiye�deki Halk Sağlığı ile ilgili gelişmeleri izlemeleri, literatür takip etmeleri, bilimsel proje düzenlemeleri ve anabilim dalında yapılan araştırmalara katılmaları gerekmektedir. Doktora öğrencileri teorik eğitim aldıkları her dönemde birer makale ve seminer sunarak, yayın tarama, seminer hazırlama ve sunma teknikleri konularında da kendilerini geliştirirler.

Halk Sağlığı konularının dünyada ve Türkiye�de giderek artan derecede önem kazanması sonucunda, öğrencilerin bilgiye çabuk ulaşmaları, ulaştıkları bu bilgileri koşullarımıza uyarlayarak kullanmaları beklenmektedir.

ANABİLİM DALININ MİSYONU

Anabilim Dalımızın misyonu, toplumun sağlık düzeyini belirleyebilecek, toplumda var olan ya da var olabilecek sağlık sorunlarını belirleyebilecek, bunların en aza indirilmesi için çözümler bulabilecek, sağlık düzeyinin korunması ve geliştirilmesi için öneriler getirebilecek, çözüm ve önerilerin uygulanmasında her kademede görev alabilecek, halk sağlığı mezuniyet öncesinde eğitim-öğretim yapabilecek akademik yetkinliğe sahip mezunlar yetiştirmektedir.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMININ HEDEFLERİ

Halk sağlığı doktora öğrencisi, doktora eğitimi sırasında,
1. Sağlık sorunlarının ortaya çıkış mekanizmaları ve yayılmalarının önlenmesi
2. Sağlıkta insan gücü, ekonomik kaynaklar ve diğer araç-gereçlerin başarılı bir şekilde yönetilmesi
3. Sağlık ve hastalık olaylarının sayısal olarak irdelenmesi ve bu irdelemeden bilimsel genellemeler çıkarılması
4. Sağlık sorunlarının sosyal-ekonomik durumla ilişkileri
5. Toplumda risk altında bulunan grupların sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi
6. Çevrenin olumsuz etkilerinden insanların korunması
7. Sağlığı bozan bazı alışkanlıkların önlenmesi için toplumsal davranışlar
8. Nüfus ve nüfus hareketlerinin insan sağlığı üzerine etkileri
9. Uluslar arası düzeyde sağlık ve hastalık göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve beceri kazanacaktır.

ARAŞTIRMA ALANLARI VE OLANAKLARI

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi: Halk Sağlığı Anabilim Dalı�nda yapılan çalışmalar saha çalışmaları olup, toplumun sağlık sorunlarının yerinde saptanıp değerlendirilmesi amacıyla Uludağ Üniversitesi ile Nilüfer Belediyesi arasında bir protokol imzalanmıştır. Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı, İhsaniye, Fethiye, Kültür, Özlüce, Çamlıca ve Alaaddinbey mahallelerindeki sağlık birimlerinde halka rutin sağlık hizmetlerinin sunulması, risk gruplarının izlemlerinin yapılmasının yanı sıra bölgedeki sorunların saptanması, çözüm yollarının üretilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar ve araştırmalar yapılmaktadır. Doktora öğrencilerimizin bu merkezlerde çalışmaları ve uygun olduğu taktirde tez çalışmalarını bu bölgede yapmaları öngörülmektedir.

TIP-HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

Halk Sağlığı Doktorası (Ph.D.)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM DERSLERİNİN AÇIKLANMASI

THS 6001      Halk Sağlığının Temel İlkeleri (1+0) 1
Halk Sağlığının tanımı, Halk Sağlığı uzmanlarının görev tanımı ve sorumlulukları,
Halk Sağlığı ile ilgili diğer disiplinlerin tanımı ve Halk Sağlığının tarihsel gelişimi.

THS 6002      Epidemiyoloji (2+2) 3
Epidemiyolojinin tanımı, amacı, işleyişi, sağlık ve hastalıkların ölçülmesi, epidemiyolojik çalışma tipleri, kullanıldıkları yerler istatistiğin epidemiyolojide kullanımı, hastalık nedenleri, neden-sonuç ilişkisi, hastalıklardan korunmanın amacı ve yöntemleri, tarama programları, kullanım yerleri anlatılarak öğrencilerin epidemiyolojiyi sağlık uygulamalarında kullanımı.

THS 6003      Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (3+0) 3
Ana ve çocuk sağlığı ile ilgili temel kavramlar, etki eden etmenler, ölçütler, dünyada ve Türkiye�de anne ve çocukları ilgilendiren en yaygın sorunlar, ana ve çocukların sağlığını yükseltmek için yapılması gerekenler.

THS 6004      İnsan-Çevre İlişkileri (1+2) 2
Ekoloji, çevre epidemiyolojisi, risk değerlendirmesi, su ve hava kirliliği, atıklar, iklim olayları, radyasyon, gürültü, biyolojik çevre ve kirlenmesi ve çevre ile ilgili sorunların insan sağlığına olan etkileri.

THS 6005      Sağlık Yönetimi (2+0) 2
Kamu yönetiminin tanımı ve tarihsel gelişimi, kamu kurum ve kuruluşları, ülkemizdeki yönetim anlayışı ve tarihsel gelişimi, sağlık yönetiminin tanımı ve özellikleri, ülkemizdeki sağlık yönetiminin tarihsel gelişimi, sağlıkta yasal düzenlemeler, sağlık personelinin sevk ve idaresi.

THS 6006      Sağlığı Korumanın ve İleri Götürmenin Temel İlkeleri (1+0) 1
Sağlığı bozan etmenlerin tanımı, bu etmenlerle savaş yolları, topluma yönelik koruma yöntemleri, kişilere yönelik koruma yöntemleri, erken tanı ve yararları, sağlığı iyiye götürmenin yöntemleri.

THS 6501      Sağlık Eğitimi (1+2) 2
Eğitim konusunda genel bilgiler, çağdaş sağlık eğitimi, bireysel olarak başarılı bir sağlık eğitimi oturumunu planlayıp uygulayabilme.

THS 6502      İş ve İşçi Sağlığı (1+0)1
İşçi sağlığı kavramı, dünyada işçi sağlığı hizmetleri, Türkiye�de işçi sağlığında durum, işçi sağlığı epidemiyolojisi, risk değerlendirme, iş kazaları, mesleksel hastalıklar, SSK sağlık hizmetleri, işçi sağlığı uygulamaları ve işyeri hekiminin görevleri.

THS 6503      Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi (1+0)1
Bulaşıcı hastalıkların tanımı ve toplum içindeki önemi, bulaşıcı hastalıkların önleme yöntemleri ve kullanımı, Türkiye�de sorun olan bulaşıcı hastalıklardan özellikle
Kızamık, difteri, boğmaca, tüberküloz, koleranın tarihsel gelişimi, görülme sıklıkları ve yıllar içindeki değişimleri ve bunların önleme yöntemleri.

THS 6504      Demografi (1+0)1
Nüfus, tanımı ve dünyadaki gelişimi, Türkiye�de nüfus hareketleri ve etkileyen etmenler, nüfus verileri, demografik tanımlar,  demografik hız ve oranlar, mortalite hızları ve doğurganlık ölçütleri ve hesaplama yolları.

THS 6505      Toplum Ruh Sağlığı (1+0)1
Bağımlılık yapan maddelerin etkileri (kişisel, toplumsal) ve kontrolü, alkolle ilgili sorunlar ve kontrolü, intihar ve toplumsal boyutu, birinci basamakta depresyon, hastalık-sağlık davranışı, sağlıkla ilgili tutum ve davranışların değiştirilmesi.

THS 6506      Risk Gruplarının Sağlığı (Özürlüler-Yaşlılar) (1+0)1
Yaşlılık tanımı ve yaşlılık dönemi sağlık sorunları, özürlülük tanımı ve özürlülerin sağlık sorunları, bu sorunların toplum içindeki önemi, görülme sıklıkları, Türkiye�de ve Dünyadaki durumu ve çözüm önerileri.

THS 6507      Kronik Hastalıklar Epidemiyolojsi (1+0)1
Kronik hastalıkların tanımı, özellikleri, önemi ve görülme sıklığı, başlıca risk etmenleri, kardiyovasküler sistem hastalıkları, kanser, kronik akciğer hastalıkları, diabet, kas-iskelet sistemi hastalıkları, kronik nörolojik hastalıkların görülme sıklıkları, Dünyada ve Türkiye�deki durumları, önemleri, alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri.

THS 6508      Beslenme (1+0)1
Beslenme konusundaki genel tanımlar, beslenmenin sağlıklı olmadaki önemi, toplum beslenmesine etki eden etmenler, beslenme araştırmaları, özellikleri, dünyada ve Türkiye�de görülen beslenme sorunları.

THS 6509      Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Uygulamaları (1+0)1
Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Bölgesinde yürütülmekte olan ana ve çocuk sağlığı hizmetlerine uygulamalı olarak katılma.

THS 6510      Okul ve Gençlik Dönemi Sağlık Sorunları (1+0)1
Okul çocuklarını etkileyen biyolojik ve çevresel etkiler, gençlik döneminin özellikleri, sık görülen sağlık sorunları ve alınabilecek koruyucu önlemler.

THS 6511      Sağlık Yasaları (1+0)1
Sağlıkla ilgili yasalar, Devlet Memurları ile ilgili yasalar, Devlet memurlarının disiplin işleri, Devlet memurlarını ilgilendiren ceza hukuku, görevle ilgili suçlar ve cezalar, Devlet memurlarını yargılama usulleri.

THS 6512      Sağlık Yönetimi Uygulamaları (0+2)1
Kamu yönetim birimlerinde ve çeşitli kademelerde yapılan çalışmaların uygulanması.

THS 6513      Sağlık Ekonomisi (1+0)1
Sağlık ekonomisi kavramı ve işlevi, sağlık piyasası kavramı, nitelikleri, sağlık harcaması kavramı ve sağlık harcaması sayılacak harcamaları belirlemenin zorluğu.
Sağlık hizmetlerinin finansman yöntemleri ile bu yöntemlerin olumlu ve olumsuz yanları.

 

THS 6514      Bilgisayar (1+2) 2
Özellikle epidemiyoloji alanında olmak üzere halk sağlığı uygulamalarında gereksinim duyulan bilgisayar programlarını kullanabilme becerisinin kazandırılması. EPIINFO ve SPSS programları.

THS 6515      Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri (1+0)1
Olağandışı durumlar tanımlaması ve sınıflandırılması, olağanüstü durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluş ve bireylerin işlevi, olağandışı durumlarda bir halk sağlıkçısının yapması gereken işlerin tanımlanması. Olağandışı durum oluşmadan önce, oluştuğu sırada ve oluştuktan sonra yapılması gerekenler.

THS 6516      Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Sistemleri (1+0)1
Uluslararası faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının adları, işlevleri, geçmişte ve günümüzde yürüttükleri çalışmalar ve Türkiye açısından önemleri.


Güncelleme: Mine TORUN SEZGİN